1392/4/17 1146

 از زمان آوردن نوزاد به خانه، می توانید با کودک درباره تفاوتهایی که همه بچه ها با هم دارند با اوصحبت کنید . به او بگویید که این تفاوتها به معنی اختلاف نیست.

کودکان را با هم مقایسه نکنید


 از زمان آوردن نوزاد به خانه، می توانید با کودک درباره تفاوتهایی که همه بچه ها با هم دارند با اوصحبت کنید . به او بگویید که این تفاوتها به معنی اختلاف نیست.
 
هرگز یک بچه را « شیطان » و دیگری را « آرام » اسم نگذارید و بر یکی برچسب « شلوغ » و بر دیگری برچسب « ساکت » نزنید. اگر این فکر را در کودک به وجود آورید که یک ارزش یا اخلاق در یک فرزند با اخلاق فرزند دیگر مخالف است ، پایه حسادت را بنا خواهید گذاشت.
 
کودکان را با هم مقایسه نکنید
یکی از مشکلات بزرگ در خانواده های بزرگ ، وقتی پیش می آید که مساله مساوات یا عدالت مطرح می شود .این موضوع از مسایل مهم تربیتی است و والدین نیز ایامی را به یاد می آورند که پدر یا مادرشان یکی را بر دیگری ترجیح داده است. پدر و مادر وقتی به این خاطرات می اندیشند ، شاید بخواهند با فرزندان خود طوری با عدالت رفتار کنند که آنها را از حسادت حفظ نمایند. رعایت مساوات یا عدالت در مورد فرزندان امری تقریبا غیر ممکن است ، زیرا بچه ها با سنین و خواسته های متفاوت ، دارای نیازهای یکسان نیستند و گاهی رعایت مساوات در مورد آنها به شکلی مضحک درمی آید . مثلا ،مادر ممکن است نان شیرینی را با ترازوی دقیق وزن کند و بین فرزندان تقسیم نماید تا سهم یکی از دیگری کمتر نباشد و پدر هنگام سوار کردن آنها در اتومبیل درباره این که کدامیک باید در صندلی جلو بنشیند ، مدت زیادی گفتگو و بحث نماید ؛ در حالی که شاید این موضوع برای بچه ها اهمیتی نداشته باشد .
 
اگر والدین در حدی که عملی است با فرزندانشان با عدالت رفتار کنند و ارزش و اهمیت عدالت را با رفتار خود به آنها نشان دهند ، فرزندان نیز به ارزش آن پی خواهند برد . البته باید تاکید کنید که رعایت عدالت یا مساوات کار بسیار دشواری است و با این که هر دو نفرشان را دوست دارید ، نمی توانید همیشه در مورد آنها عدالت را رعایت نمایید . این نکته را باید دانست که زندگی همیشه با انسان عادلانه برخورد نمی کند و درست نیست که فرزندان خود را به جامعه ای غیر عادلانه بفرستید و به آنها بگویید که همه چیز عادلانه است . نکته دیگری که باید به کودکان آموخت ، فرق عدالت و مساوات است . وقتی به او چیزی می دهید که کمتر از دیگری است و شکایت می کند ، باید به او گفت که این اختلاف به خاطر تفاوتی است که با برادر یا خواهر خود دارد.
 
فراموش نکنید که حسادت برادران و خواهران و مشاجره آنها در خانواده های بزرگ ،بخشی از زندگی طبیعی بچه هاست . وظیفه والدین آن است که تعدیل احساسات منفی، به آنها بیاموزید که با مسالمت با هم رفتار کنند و اختلافات خود را حل کنند . والدین باید اخلاق و رفتار خوب فرزندان و جنبه های مثبت اخلاقی آنها را در برخورد با یکدیگر یادآوری کنند و آنها را تحسین و تشویق نمایند . این رفتار حسادت بین آنها را به کمترین اندازه می رساند.
 
جلوگیری از مشاجره بین کودکان
از هنگامی که بچه کوچک شروع به حرکت و راه رفتن می کند و می تواند با ورود به قلمرو برادر یا خواهر بزرگتر ، به اسباب بازیهای او دست بزند ، احتمال برخورد بین آنها افزایش می یابد . وسیله دفاعی و ارتباطی کودکان بیشتر شامل کتک زدن ، هل دادن و کشیدن موی سر است و حتی وقتی بزرگتر می شوند و بهتر می فهمند ، باز هم با این روشها منظور خود را بیان می کنند .
 
بسیاری از والدین جنگ و برخورد فیزیکی بین کودکان را دوست ندارند و از دیدن آن ناراحت می شوند ، ولی وظیفه خود را برای آرام کردن آنها به خوبی نمی دانند . پدر و مادر گاهی در مورد دخالت خود برای حل و فصل این مشاجرات عقاید مختلفی دارند. ممکن است یکی از آنها بخواهد کودکان را از هم جدا کند یا تنبیه نماید و دیگری بخواهد آنها را به حال خود بگذارد تا به توافق برسند و مشکل خود را حل نمایند . نحوه تربیت خانوادگی و خاطرات کودکی والدین و رابطه ای که با دوستان و برادران و خواهران خود داشته اند ، در این امر دخالت دارد.
 
اگر خستگی محیط کار را همراه خود به خانه می آورید و با افراد منزل با عصبانیت برخورد می کنید ، در این باره تجدید نظر نمایید. کودکان ، رفتار والدین خود را سرمشق قرار می دهند و از آنها تقلید می کنند . اگر با رفتار تند و ناآرام خود برای همسر و کودکانتان مشکل درست می کنید ، باید به سعادت خانواده بیندیشید و رفتارتان را اصلاح کنید.
 
نکات زیر برای تصمیم گیری هنگام رویارویی با این وضعیت شما را راهنمایی می کند:
** وقتی اختلاف عقیده یا برخورد لفظی بین کودکان به وجود می آید ، تا حد امکان آنها را به حال خود بگذارید . دخالت والدین در این مورد باعث می شود که بین کودکان برای جلب نظر و موافقت پدر و مادر درگیری تازه ای به وجود آید . بیشتر جنگها دو طرفه هستند و بعضی اوقات طرفی که مظلوم به نظر می رسد ، ممکن است شروع کننده جنگ و متجاوز اصلی باشد . حتی بچه های کوچک خوب می دانند که چگونه بچه بزرگتر را در دام دعوا گرفتار کنند .
 
** در اثر دعوا اگر یکی از بچه ها صدمه ببیند، باید از ادامه آن جلوگیری کرد ؛ حتی اگر این صدمه تصادفی و غیر عمدی بوده باشد ، اجازه ندهید که کار دعوا به صدمات جدیتری کشیده شود . بچه ها باید یاد بگیرند که در این مشاجرات دوستانه و خانوادگی و برخوردهای فیزیکی ، حد و مرز و مقرراتی وجود دارد . از خودتان بپرسید که آیا حاضر می شوید کس دیگری فرزندتان را آزار برساند ؟ اگرجواب این سوال منفی است ، باید از ادامه دعوا جلوگیری کنید.
 
** وقتی در اثر دخالت شما دعوا به پایان رسید ، موضوع را پیگیری نکنید و درباره چگونگی شروع جنگ و پیدا کردن مقصر اصلی پی جویی ننمایید . اگر در این امر زیاد دخالت کنید ، بچه ها عادت می کنند به جای این که خودشان مشکل خود را حل کنند ، برای حل و فصل اختلافشان منتظر پدر و مادر بمانید.
 
** بهترین راه برای توقف جنگ و بازداشتن بچه ها از ادامه دعوا ، جدا کردن آنهاست . پس از جنگ کردن ، به آنها 5 دقیقه فرصت دهید ، سپس بگذارید بازی را از سر بگیرند یا به کار دیگری مشغول شوند . اگر سر یک اسباب بازی دعوا می کنند، مایه دعوا را برای یک روز از آنها بگیرید یا از آنها بخواهید که راه حل مسالمت آمیزی برای بازی کردن با آن پیدا کنند.
 
** اگر کودکان شما نمی توانند به آرامی با هم بازی کنند و در طول بازی اتاق را برهم می ریزند، به آنها یاد دهید که آرامتر بازی کنند . بعضی از بچه ها نسبت به سایر همسن و سالهایشان فعالترند و زور بیشتری دارند و اگر با هم کشتی بگیرند ، یکی از آنها ممکن است صدمه ببیند . احتمال این خطر را باید با مشکلاتی که ناشی از بازی نکردن آنهاست مقایسه کنید.
 
** در تعیین حد و مرزها و مقررات، حرف خود را به روشنی و دقیق بیان کنید. اگر در گفته شما ابهامی باشد ، با مشکل روبه رو خواهید شد . درباره نحوه برخورد و کلماتی که به کار می برند، آنها را یاری نمایید و حد و مرز آنها را در برخوردهای فیزیکی و شوخیهای لفظی و عملی مشخص نمایید . البته نباید انتظار داشته باشید که همیشه مطیع و سر به راه باشند.
 
** به فرزندان خود یاد دهید تا نیروی خود را به نحو سالمی به کار برند . بچه ها گاهی سرحال هستند و برای نشان دادن قدرت خود با دیگران گلاویز می شوند . آنها راه دیگری برای زور آزمایی و مصرف انرژی خود نمی شناسند. باید به آنها بیاموزید که با فعالیتهایی مثل دویدن، بالا رفتن از پله و ورزشهای دیگر در پارک یا در حیاط منزل و بازیهایی که به دیگران صدمه ای نمی زن ، خود را آرام کنند. اگر مجبور به ماندن در خانه هستید، به آنها اجازه دهید تا از کیسه بوکس استفاده کنند یا به بالش و متکا مشت بکوبند.
 
** اگر فرزندان شما اغلب در حال جنگ و دعوا هستند، رفتار و حرکات آنها را به دقت زیر نظر بگیرید . ممکن است متوجه شوید که با وجود این برخوردها ، رابطه خوبی بین آنها برقرار است . مترصد اوقاتی باشید که با هم دوست هستند و علت دوستی و بازی آنها را پیدا کنید. پس از مدتی می توان به عامل اختلاف پی برد و مشکل را به سادگی برطرف کرد. گاهی نیز دعوای بچه ها برای جلب توجه والدین است. در این مورد باید وقت بیشتری را با آنها بگذارنید.
 
** با رعایت نکات فوق اگر باز هم کودکان خود را در حال برخورد و دعوا دیدید، بهتر است درباره این مشکل با دوستان خود مشورت کنید. در مورد رفتار خود نیز بیندیشید. اگر خستگی محیط کار را همراه خود به خانه می آورید و با افراد منزل با عصبانیت برخورد می کنید ، در این باره تجدید نظر نمایید. کودکان ، رفتار والدین خود را سرمشق قرار می دهند و از آنها تقلید می کنند. اگر با رفتار تند و ناآرام خود برای همسر و کودکانتان مشکل درست می کنید، باید به سعادت خانواده بیندیشید و رفتارتان را اصلاح کنید.

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'سلامت ۱۱۸' نمی باشد.

سلامت ۱۱۸: مرجع سلامت جسم و روان: پزشکی، روانشناسی، تغذیه، ورزش و زیبایی

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

تازه های سلامت ۱۱۸

تاثیر برخی ژن‌ها بر نحوه ساخت ویتامین دی

دویدن قبل از صبحانه چه تاثیری برای بدن دارد؟

بیماران کلیوی چگونه از ابتلا به کرونا در امان بمانند؟

رنجی که از اضطراب کرونا می‌کشیم

با چه جملاتی فرزندانمان را در برابر اضطراب کرونا آرام کنیم؟

طب سوزنی به پیشگیری از میگرن کمک می کند

چند نکته مهم تغذیه‌ای در زمان شیوع کرونا

مـراقب روانت بـاش

صحبت از کرونا در حضور کودکان ممنوع

با رعایت این ۵ مورد در عید چاق نمی‌شویم

تشخیص سرطان سینه با لامپ اشعه ایکس

رژیم غذایی خود را بهاری کنید

موسیقی درمانی به بهبود سریعتر بیماران سکته ای کمک می کند

خوب و بد شیرینی‌های مربایی

بلع دردناک؛ از دلایل تا درمان

هوشنگ ظریف درگذشت

درس جوانمردی یک دختر ۷ ساله

حفره‌ای در یک کوه آتشفشانی مریخی که بلندتر از "اورست" است

سلول‌هایی که می‌توانند استخوان جدید بسازند

روش جدیدی برای حفظ واکسن‌های خوراکی

خطرات مصرف بیش از حد ویتامین E

عفونت ادراری مشكل شایع زنانه

تاثیر نوع کتاب‌های غیر درسی بر نمرات امتحانات مدرسه!

درگذشت یاور همدانی

راه‌اندازی یک چالش برای دانشجویان توسط "ناسا"

سلامت ۱۱۸ در شبکه های اجتماعی